ناصر خدايار يکی از دست اندرکاران و گويندگان پرتجربه و شناخته شده راديوی سابق تهران است که از سال های نخست تاسيس آن راديو در چهارم ارديبهشت 1319 با اين سازمان همکاری داشت. وی بعدها به نويسندگی و روزنامه نگاری روی آورد و از جمله سردبير مجله سابق روشنفکر بود. 

ناصر خدايار که اخيرا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، اکنون دوران نقاهت را می گذراند و در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره فعاليت های هنری و فرهنگی خود توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.