در موج بمب گذاری در سراسر عراق، دست کم ۲۲ تن در ۲۴ ساعت گذشته کشته شده اند.

دو انفجار در نزديکی يک مسجد متعلق به شيعيان در بغداد، ۱۵ کشته و ۶۰ مجروح برجا گذاشت.

عامل بسياری از تلفات يک بمب انداز انتحاری بود که با اتومبيل به داخل جمعيتی که سرگرم کمک به قربانيان انفجار نخست بود رفت و سپس آنرا منفجر کرد.

در شمال، در تکريت، دو بمب انداز انتحاری شش تن، از جمله چهار پليس را در خارج از يک آکادمی پليس کشتند.