پاپ بنديکت شانزدهم از پيشرفت در گفت و شنود بين مسيحيان و مسلمانان استقبال کرده است و می گويد کليسای کاتوليک می خواهد به ساختن " پل های دوستی" با پيروان تمام مذاهب ادامه دهد.

پاپ روز دوشنبه در جلسه ای محرمانه در واتيکان، با رهبران مذهبی غير کاتوليک و کسانی که در مراسم تحليف او به عنوان رهبر جديد کاتوليک ها شرکت کرده بودند، گفت و گو کرد.