رئيس سازمان امنيت لبنان استعفا داده است. ژنرال " جميل الصياد" ، که از سوريه طرفداری می کند ، چند ساعت پيش از خروج آخرين سربازان و ماموران اطلاعاتی سوريه از لبنان از مقام خود کناره گيری کرد.

اين اقدام نشان می دهد که نزديک به سه دهه حضور نظامی و اطلاعاتی سوريه در لبنان پايان گرفته است.

شاهدان می گويند سوريه روز دوشنبه، در پيشاپيش خروج نهائی که قرار است بامداد سه شنبه انجام گيرد، چندين پاسگاه مرزی را تخليه کرد.

يک هيات سازمان ملل متحد خروج سربازان را تائيد خواهد کرد و به گفته مقامات، پس از آن يک جاده نظامی که دو کشور را به يکديگر وصل می کند، بسته خواهد شد.