يک گروه بين المللی امداد از رهبران جهان خواسته است به حفاظت از هزاران دختر آسيب پذير که برای خدمت در مناقشات مسلحانه ربوده می شوند، کمک کنند.

گروه " کودکان را نجات دهيد" ، در گزارشی که روز دوشنبه در لندن منتشر شد، آنچه را " ارتش پنهانی" دختران می نامد معرفی کرده است و می گويد دختران، که برخی از آنها هشت ساله هستند، مجبور می شوند در ارتش های سراسر جهان، و بسياری در آفريقا، خدمت کنند.

گزارش گروه بين المللی حاکی است که بيش از ۱۲۰ هزار دختر علی رغم خواست خود ربوده شده اند، و اغلب به عنوان سرباز به جبهه می روند يا به انجام وظايف داخلی می پردازند. و تقريبأ تمامی آنها به زور به "بردگان جنسی" تبديل می شوند.

يک سخنگوی گروه " کودکان را نجات دهيد" گفت نقض فاحش و هولناک حقوق دختران، اقدام فوری جامعه بين المللی را ايجاب می کند.