نوجوانان و جوانان قويتر از عاداتشان هستند و می توانند آن عادات را در جهت اهدافشان تغيير دهند.  خبرنگار  بخش فارسی صدای آمريکا مروری می کند بر کتاب ۷ عادت نوجوانان فوق العاده کارآ  که توجه شما را به آن جلب می کنيم.