در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آقای دکتر رنگين دادفر سپنتا، مشاور امور بين المللی رياست جمهوری افغانستان، آقای حامد کرزی، پيرامون وضعيت امنيتـی جاری در افغانستان و وضاةف خود توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.