فيلم «شب حنابندان» فيلمی ديگر از برخورد فرهنگ های شرق و غرب است که توجه شما را به گزارشی از آن جلب می کنيم.