هيئت سازمان ملل متحد که در کميسيون منطقه ای اين سازمان برای غرب آسيا شرکت خواهد کرد، آثار و پيآمدهای صلح و امنيت بر توسعه و اقتصاد جهان عرب را در چارچوب ماموريت خود مورد بررسی قرار می دهد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.