دو تيم سازمان ملل متحد راهی لبنان است تا بر خروج نيروهای سوريه از لبنان نظارت کنند و پرونده ترور رفيق حريری نخست وزير سابق آن کشور را مورد بررسی قرار دهد. نازی بگلری از دفتر صدای امريکا در نيويورک گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.