رهبران کشورهای اسيائی و آفريقائی طرح ايجاد يک مشارکت استراتژيک را تائيد کرده اند.

 " سوسيلو بامبانگ يودو هويونو" رئيس جمهوی اندونزی روز شنبه به کنفرانس دو روزه رهبران در جاکارتا پايان داد و توافق جديد را ، که با هدف گسترش مناسبات سياسی و اقتصادی بين دو قاره به دست آمده است، يک " نقطه عطف" ناميد.

بر اساس آن، رهبران صد کشور آسيائی و آفريقائی متعهد شدند بر همکاری در نبرد با فقر، فساد و تروريسم شدت بخشند.

آنها همچنين پذيرفتند برای پيشبرد حقوق بشر و دمکراسی در دو منطقه، که بيش از سه چهارم جمعيت جهان را در بر می گيرد، گام هائی بردارند.