کميته فرعی خاورميانه و آسيای مرکزی مجلس نمايندگان آمريکا بمنظور  بررسی نقش  سازمان ملل متحد در خاورميانه و آسيای مرکزی کار خود را آغاز کرد. فرج اردلان خبرنگار صدای آمريکا از کنگره آمريکا گزارش می دهد.