سيلويو برلوسکونی نخست وزير محافظه کار ايتاليا، کابينه جديدی تشکيل داده است.

 اين اقدام به هفته ها آشوب سياسی پايان می بخشد و تقريبا يک سال به دولت جديد فرصت می دهد برای افزايش محبوبيت نخست وزير، پيش از برگزاری انتخابات پارلمانی در نيمه سال دو هزار و شش گام هائی بردارد.

 برلوسکونی چندين وزير جديد وارد کابينه خود کرده است، اما " جيان فرانکو فينی" وزير دارائی را در مقام خود نگاهداشته است.

برلوسکونی روز چهارشنبه در پی از هم گسيختن ائتلاف حاکم استعفا داد، اما رئيس جمهوری ايتاليا روز جمعه او او خواست دولت جديدی تشکيل دهد.