. رئيس جمهور برکنار شده اکوادور، اقدام کنگره در عزل او را با قانون اساسی مغاير دانسته است.

 " لوچيو گوتی ارز" اين نظر را روز جمعه در يک مصاحبه تلويزيونی در اقامتگاه سفير برزيل در کيتو ابراز داشت.

کنگره اکوادور روز چهارشنبه " گوتی ارز" را برکنار ساخت و او پس از ْ آن در آنجا پناه گرفت.

 برزيل به "گوتی ارز" پناهندگی داده و هواپيمائی آماده است او را از اکوادور خارج کند. اما صدها معترض در مقابل اقامتگاه سفير جمع شده اند و می خواهند " گوتی ارز" خود را تسليم کند.

يک دادستان حکم دستگيری اورا بر سر مرگ دو نفر که در جريان اعتراضات خشونت آميز هفته پيش کشته شدند، صادر کرده است.