گفتگوی بهروز عباسی با خسرو کردپور روزنامه نگار کرد در باره بسته شدن چند روزنامه در کردستان .