در برنامه گفتگوی پنج شنبه به ميزبانی بهروز عباسی و مهمان برنامه دکتر عليرضا نوری زاده به همراه آقای حسين اهوازی سخنگوی حزب همبستگی دمکراتيک اهواز  ريشه ها و علل نا آرامی های اخير در اهواز  را مورد بررسی قرار ميدهد.