مقامات افغان ميگويند دو عضو ارشد رژيم سابق طالبان در چارچوب برنامه عفو عمومی خود را به مقامات دولت افغانستان تسليم کرده اند.

اين دو ، ملا محمد نسيم فرماندار سابق ولايت زابل، و حاجی محمد اختر رئيس سابق شهربانی ولايت فرح، هستند.

ملا شير محمد والی ولايت هلمند ميگويد تسليم اين دو پس از مذاکرتی يک ماهه انجام گرفت.

در همين حال مقامات آمريکائی در ولايت خوست در جنوب شرقی افغانستان از کشته شدن دوازده شورشی در زدو خورد با نيروهای ائتلاف خبر دادند.

يک اعلاميه نظامی که امروز انتشار يافت ميگويد زد و خورد روز سه شنبه و هنگامی درگرفت که شورشيان به يک پايگاه نظامی آمريکا راکت شليک کردند و نيروهای ائتلاف با توپخانه سنگين و حملات هوائی مواضع شورشيان را در هم کوبيدند .