سرانجام پس از در گذشت پاپ ژان پل دوم، 115 کاردينال  در واتيکان جوزف راتزينگر آلمانی را به عنوان 265 امين رهبر کليسای کاتوليک انتخاب کردند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.