به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره مذاکرات دولتهای اروپايی با ايران در مورد شناخت حيطه فعاليت اتمی ايران توجه فرمائيد.