در آخرين رده بندی تيم های فوتبال مردان جهان که توسط فدراسيون بين المللی فوتبال Fifa انجام شده است، تيم جمهوری چک با دو مکان تصاعد در پی تيم برزيل ، در مکان دوم قرار گرفته است.

تيم آرژانتين در مکان سوم، تيم فرانسه با دو مکان تنزل در مکان چهارم و تيم هلند با دو مکان تصاعد در مکان پنجم است. تيم انگلستان نيز دو مکان تصاعد کرد و ششمين تيم فوتبال مردان جهان شده است.

اسپانيا در مکان هفتم و مکزيک در مکان هشتم است. هر دو تيم اسپانيا و مکزيک دو مکان تنزل کرده اند. پرتقال در مکان نهم است در حاليکه تيم های آمريکا و ايتاليا بطور برابر در مکان دهم جای گرفته اند.

تيم ملی فوتبال ايران نوزدهمين تيم بر جسته مردان جهان است و اين در حالی است که تيم آلمان در جام جهانی فوتبال در مکان بيستم جای گرفته است.

برگزاری ۷۷ مسابقه مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ و تعدادی مسابقات دوستانه به ايجاد تغييرات زيادی در رده بندی تيم ها انجاميده است.