گزارش مستقيم و زنده نسرين مهدوی از آلمان در گفتگويی با رامش پيرامون اعلام نام پاپ  جديد که خود شهروند آلمانی است. به اين گزارش کوتاه توجه بفرمائيد.