کميته مادران ايرانی جلسه ای را برای بررسی رفراندوم در کالج انندل ترتيب داده بود که نظر شما را به گزارش کوتاهی از آن جلب می کنيم.