وزير اطلاعات و امنيت جمهوری اسلامی در سخنانی در جمع فرمانداران کشور تحريم انتخابات را با کوشش برای براندازی نظام برابر دانسته است. خانم الهه هيکس، فعال حقوق بشر، در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمريکا اين نظر را کوششی در جهت بوجود آوردن فضای رعب و وحشت می داند.