در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آقای عارف باباجانی، فعال کرد و نماينده در شورای شهر اسلو در نروژ، پيرامون تشکيل يک کميته ويژه برای دفاع از حقوق آوارگان کرد توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.