پيکر شاهرخ مسکوب، نويسنده، مترجم و پژوهشگر فقيد، روز سه شنبه از مقابل تالار وحدت تهران برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان به گورستان بهشت زهرا تشييع شد.

در زمينه اينکه مسکوب که بود و چه کرد خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر هرمز حکمت مدير فصلنامه «ايران نامه» و دوست ديرين شاهرخ مسکوب گفتگويی انجام داده است که در اينجا می شنويد.