چندتن از نماي«دگان پارلمان اروپا با سرپرستی يک عضو آلمانی حزب سبزها به ايران سفر کرده اند تا در مورد مسايْ هسته ای و نقض حقوق بشر در ايران با مقامات ايرانی گفتگو کنند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.