به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره اجتماع محرمانه سران کليسای کاتوليک برای تعيين پاپ جديد  توجه فرمائيد.