خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با خانم سکينه زيبايی، مادر حشمت الله طبرزدی، دبير کل جبهه دمکراتيک ايران  و زندانی سياسی در مورد وضعيت ايشان گفتگويی انجام داد که در انجا می شنويد.