به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون کالج وست پوينت که به تربيت کادرهای افسری می پردازد توجه فرمائيد.