به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره فيلم «فحشا زير چادر» که شامل گفتگوی کوتاهی است با کارگردان فيلم، توجه فرمائيد.