گرهارد شرودر صدراعظم آلمان خواهان لغو تحريم تسليحاتی چين شده است و از اتحاديه اروپا نيز خواسته است تا در مورد چين اين تحريم برداشته شود . نسرين مهدوی از آلمان گزارش می دهد.