به گزارش خبرنگار اقتصادی بخش فارسی صدای آمريکا در باره قيمت سهام در سطح جهان در روز جمعه 15 آوريل توجه فرمائيد.