دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اهميت حضور نظامی آمريکا در عراق و افغانستان در حفظ روند دمکراسی در خاورميانه را مورد بررسی قرار می دهد.