در برنامه گفتگوی پنج شنبه به ميزبانی بهروز عباسی و مهمان برنامه دکتر خسرو پاک باز تحليل گر اقتصادی و دبير کل اقتصاددانان ايران بودجه سال جاری ايران را مورد بررسی قرار ميدهد.