نويسنده و پژوهشگر ايرانی شاهرخ مسکوب طی يک بيمازی طولانی در پاريس در گذشت. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با يکی از دوستان وی، آقای مهندس حميد اشراق، درباره دستآوردهای تحقيقاتی و آثار شاهرخ مسکوب به گفتگو پرداخت که توجه شما را به آن جلب می کنيم.