دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا هشدار شارون درباره برنامه های اتمی ايران و همچنين سخنان بوش درباره حرکت جهان بسوی دمکراسی را مورد بررسی قرار می دهد.