بحث اين سه شنبه شب به ميزبانی دکتر ابراهيم بی پروا پيرامون اين مسئله بود که آيا انتخاب جلال طالبانی برياست جمهوری عراق و پيآمدهای بر انتخابات رياست جمهوری در ايران در خردادماه سال جاری تاثيری خواهد گذاشت؟ و از اين تاثير چه درسهايی می توان آموخت؟ ميهمانان برنامه آقای رئوف کعبی، تحليل گر سياسی و ايرانی کرد مقيم پاريس و آقای اميررضا امير بختيار مسئول حزب ايران در استان خوزستان پيرامون اينموضوع به اظهار نظر پرداختند و به سئوالات ميزبان برنامه و شنوندگان راديو پاسخ گفتند.