آقای تقی حميدی، پدر زندانی سياسی دکتر فرزاد حميدی، درباره وضعيت زندانيان سياسی در جمهوری اسلامی و شرايط داخلی دوزندان در کرج و نهران به خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا توضيحاتی می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.