پرونده قتل زهراکاظمی به روايت دو اظهارنظر و همچنين مقاله روزنامه لوموند چاپ فرانسه موضوع گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.