آقای محمد محمدی، پدر منوچهر و اکبر محمدی، دو تن از رهبران زندانی جنبش دانشجويی ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون وضعيت سلامت فرزندان خود و تعداد ديگری از رهبران زندانی جنبش دانشجويی توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.