دولت فيليپين روز سه شنبه يک ديپلمات ارشد آمريکائی را فراخواند و به او به دليل مقايسه وضع جزيره خشونتزده ميندانائو با افغانستان، اعتراض کرد.

وزارت امور خارجه فيليپين می گويد به " ژوزف موسوملی" گفت اظهارات او نادرست و غير منصافه است و با کوشش های مانيل برای برقراری صلح در ميدانائو و توسعه آن، مغايرت دارد.

آقای " موسوملی" به يک ايستگاه تلويزيون استراليائی گفته بود ميندانائو، که اکثريت جمعيت آنرا مسلمانان تشکيل می دهند، به پناهگاهی برای تروريست های مرتبط با القاعده تبديل می شود. " موسوملی" ، نفر دوم سفارت آمريکا در فيليپين ، تاکيد می کند که جائی برای عذرخواهی او يا آمريکا وجود ندارد.

اما گلوريا آرويو، رئيس جمهوری فيليپين می گويد پرزيدنت بوش اخيرا شخصا از کوشش های مانيل در جنگ با تروريسم قدر دانی کرد.