پادشاه نپال از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دعوت کرده است بر چگونگی رعايت حقوق بشر در آن کشور نظارت کند.

مقامات سازمان ملل متحد روز دوشنبه توافقنامه ای را امضا کردند و گفتند آنها برای اطمينان از آغاز سريع عمليات، هم اينک گام هائی برداشته اند. ناظران، دفاتر منطقه ای در نپال تاسيس خواهند کرد، و برای مسلم ساختن نظارت بر حقوق بشر و قوانين بين المللی، در صدد کسب همکاری نيروهای امنيتی و شورشيان مائوئيست بر خواهند آمد.

" گيانندرا شاه" برای قبول ناظران خارجی، زير فشار فزاينده چندين کشور، نهاد و گروه های طرفدار حقوق بشر قرار گرفته است.