يک ديپلمات آمريکائی هشدار می دهد که افراط گرائی اسلامی در جنوب فيليپين گسترش پيدا می کند.

" ژوزف موسومِلی" - مرد شماره ۲ سفارت آمريکا در مانيل - می گويد فيليپين روز به روز بيشتر به يک مرکز آموزشی برای تروريست ها تبديل می شود، بخش هائی از جريره ميندانائو به شدت گرفتار بی قانونی است ، مرزهای آن بسيار نفوذ پذير است، و اين خطر وجود دارد که منطقه، همانند افغانستان، پيش از سرنگونی رژيم طالبان، به مرکزی برای فعاليت های تروريستی تبديل شود.

مرد شماره ۲ سفارت آمريکا در مانيل، اين تهديد را " دراز مدت" می داند. با اين حال، سخنگوی رئيس جمهوری فيليپين هشدار او را رد کرده است و می گويد مانيل در مبارزه با تروريسم و مقابله با فقر، روزانه پيشرفت می کند.