خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر فرخ عالمی، معاون بخش بهداشت و پرستاری دانشگاه جرج ميسون واقع در ايالت ويرجينيا، و نويسنده يک داستان کودکان به نام   ديدی حالا در ارتباط با کتاب جديدش گفتگويی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.