با توجه به ممنوع الخروج شدن بسياری از فعالان سياسی ايران دکتر نعمت احمدی وکيل دادگستری در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مبنای قانونی اين ممنوعيت ها را مورد بررسی قرار می دهد.