به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در باره مقاله ای از خانم کاترين جين لوپز بنام «حمايت از خواسته های جوانان ايران برای آزادی  کاری است درست و بجا» که اخيرا منتشر شده است توجه فرمائيد.