دربرنامه بحث اين هفته، آقايان دکتر مهرداد خوانساری، فعال و تحليل گر سياسی، و جلال علوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، شرکت داشتند که موضوع تحريم و مشارکت در انتخابات رياست جمهوری در ايران را مورد بررسی قرار دادند که توجه شما را به آن جلب می کنيم.