ايرانيان مقيم آلمان در  برابر پارلمان آلملن در دوسلدورف برای اعتراض  به قوانين جديد  مهاجرت اين کشور دست به تضاهرات زدند. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.