در مراسم وداع با پاپ جان پال دوم در روم چه گذشت. در اين زمينه محمد رضا شاهيد خبر نگار صدای آمريکا در پاريس ، از شهر ميلان در شمال ايتاليا گزارش می دهد.