نيروهای امنيتی سودان روز چهارشنبه با حمله به مقر حزب ملت متعلق به اپوزيسيون، چند تن از مقامات حزب را بازداشت کردند. اعضای حزب می گويند ساير اعضا که قصد ورود به ساختمان را داشتند، مضروب شدند.

مقامات اپوزيسيون می گويند دولت سودان کوشش می کرد طرح اپوزيسيون را درمورد برگزاری مراسمی به مناسبت بيستمين سالگرد سقوط رژيم نظامی سودان درهم شکند. حمله در شهر ام درمان در نزديکی خرطوم پايتخت سودان صورت گرفت.

به گفته اپوزيسيون، ماموران پليس وارد ساختمان شدند وبرخی ازمقامات حزب ملت، از جمله نايب رئيس حزب را بازداشت کردند.دولت سودان هنوز در اين باره اظهارنظرنکرده است.

خبرگزاری رويتربه نقل ازمقامات حزب ملت گزارش داد يک علت ديگراقدام دولت عليه اين حزب اين است که صادق المهدی رهبرحزب ونخست وزير پيشين سودان ازقطعنامه سازمان ملل متحد در مورد اعزام افراد مظنون به ارتکاب جرايم جنگی در منطقه دارفور به دادگاه بين المللی جرايم اعلام حمايت کرده است. دولت خرطوم مخالف اين قطعنامه است.